വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റീനയുടെ ദിവ്യകാരുണ്യ ലുത്തിനിയാ

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വലിയ മിസ്റ്റിക്കായ വി. ഫൗസ്റ്റീനാ ദൈവകാരുണ്യത്തിന്റെ അപ്പസ്തോലയാണ്. ദൈവകാരുണ്യം ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അനുഭവവേദ്യമാകുന്നത് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലാണ്. ദിവ്യകാരുണ്യത്തോടുള്ള വലിയ ഒരു ലുത്തിനിയാ അവൾ തിരുസഭയ്ക്കു സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1935 ജനുവരി 4 ന് അവൾ എഴുതിയ ഡയറിക്കുറിപ്പിൽ 1934 ലെ അവസാന മണിക്കൂർ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചെലവഴിച്ചതിനെപ്പറ്റി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. (Diary, 352ff). ആ രാത്രിയിൽ പള്ളിയിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ട് അവൾ ചെല്ലിയ ലുത്തിനിയാണിത്.
ഓ തിരുവോസ്തിയേ
ദൈവകാരുണ്യത്തിന്റെ ഉടമ്പടി മുഴുവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപികളായ, ഞങ്ങളോടു കരുണയായിരിക്കേണമേ.
ദൈവകാരുണ്യത്തിന്റെ അനന്ത അടയാളമായി ഈശോയുടെ ശരീരവും രക്തവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപികളായ ഞങ്ങളോടു കരുണയായിരിക്കേണമേ.
നിത്യജീവനും അനന്ത കാരുണ്യവും ഞങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപികളായ ഞങ്ങളോടു കരുണയായിരിക്കേണമേ.
പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും ഞങ്ങളോടുള്ള കാരുണ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപികളായ ഞങ്ങളോടു കരുണയായിരിക്കേണമേ.
ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിത്തരുന്ന അനന്ത കാരുണ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപികളായ ഞങ്ങളോടു കരുണയായിരിക്കേണമേ.
ഞങ്ങളോടുള്ള അനന്ത കാരുണ്യത്തെ പ്രതി ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവ നിർഗ്ഗളിക്കുന്ന ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപികളായ ഞങ്ങളോടു കരുണയായിരിക്കേണമേ.
നിത്യ പിതാവിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ നിന്നു ഞങ്ങളോടുള്ള അഗാധ കാരുണ്യത്തെ പ്രതി ജ്വലിക്കുന്ന ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ സ്നേഹത്തിന്റെ അഗ്നി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപികളായ ഞങ്ങളോടു കരുണയായിരിക്കേണമേ.
എല്ലാ ബലഹീനതകൾക്കുമുള്ള മരുന്നായി ദൈവകാരുണ്യത്തിന്റെ മഹാസമുദ്രം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപികളായ ഞങ്ങളോടു കരുണയായിരിക്കേണമേ.
ദൈവത്തോടു ഞങ്ങളെ അനന്ത കാരുണ്യത്തിലൂടെ ഐക്യപ്പെടുത്തുന്ന ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപികളായ ഞങ്ങളോടു കരുണയായിരിക്കേണമേ.
ഈശോയുടെ ഏറ്റവും മാധുര്യഹൃദയത്തിന്റെ സകല നന്മകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപികളായ ഞങ്ങളോടു കരുണയായിരിക്കേണമേ.
സഹനങ്ങളിലും ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ ഏക പ്രതീക്ഷയയായ ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപികളായ ഞങ്ങളോടു കരുണയായിരിക്കേണമേ.
അന്ധകാരത്തിനും ജീവിത കൊടുങ്കാറ്റുകൾക്കും മധ്യേ ഞങ്ങളുടെ ഏക സങ്കേതമായ ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപികളായ ഞങ്ങളോടു കരുണയായിരിക്കേണമേ.
ജീവിതത്തിലും മരണമണിക്കൂറിലും ഞങ്ങളുടെ ഏക പ്രതീക്ഷയായ ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപികളായ ഞങ്ങളോടു കരുണയായിരിക്കേണമേ.
നിരാശയുടെ നീർക്കയത്തിലും ദുരിതങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ ഏക പ്രതീക്ഷയായ ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപികളായ ഞങ്ങളോടു കരുണയായിരിക്കേണമേ.
തെറ്റുധാരണയുടെയും വഞ്ചനയുടെയും നടുവിൽ ഞങ്ങളുടെ ഏക പ്രതീക്ഷയായ ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപികളായ ഞങ്ങളോടു കരുണയായിരിക്കേണമേ.
ഭൂമിയിയെ പ്രളയത്തിലാക്കുന്ന ദൈവനിഷേധത്തിലും അന്ധകാരത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ഏക പ്രതീക്ഷയായ ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപികളായ ഞങ്ങളോടു കരുണയായിരിക്കേണമേ.
ആരും മനസ്സിലാക്കാത്ത വേദനയിലും ഏകാന്തതയിലും ഞങ്ങളുടെ ഏക പ്രതീക്ഷയായ ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപികളായ ഞങ്ങളോടു കരുണയായിരിക്കേണമേ.
ഞങ്ങളുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകളിലും വിരസതയിലും ഞങ്ങളുടെ ഏക പ്രതീക്ഷയായ ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപികളായ ഞങ്ങളോടു കരുണയായിരിക്കേണമേ.
പ്രതീക്ഷകളും പരിശ്രമങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഏക പ്രതീക്ഷയായ ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപികളായ ഞങ്ങളോടു കരുണയായിരിക്കേണമേ.
ശത്രുവരുത്തുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളിലും നരകീയ ശക്തികളുടെ പരിശ്രമങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ ഏക പ്രതീക്ഷയായ ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപികളായ ഞങ്ങളോടു കരുണയായിരിക്കേണമേ.
എന്റെ ശക്തിക്കതീതമായ ഭാരങ്ങൾ വരുമ്പോഴും എന്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ വൃഥാവിലാകുമ്പോഴും ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്ന ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപിയായ എന്റെ മേൽ കരുണയായിരിക്കേണമേ.
എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൊടുങ്കാറ്റു ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോഴും ഭീതിപൂണ്ടു എന്റെ ആത്മാവു ചഞ്ചലചിത്തമാകുമ്പോഴും ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്ന ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപിയായ എന്റെ മേൽ കരുണയായിരിക്കേണമേ.
എന്റെ ഹൃദയം ഞെട്ടിവിറയ്ക്കുമ്പോഴും വിയർപ്പുതുള്ളികൾ എന്നെ ഈറനാക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്ന ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപിയായ എന്റെ മേൽ കരുണയായിരിക്കേണമേ.
എല്ലാവരും എനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തുമ്പോഴും കടുത്ത നിരാശ എന്റെ ആത്മാവിനെ വിരിഞ്ഞുമുറുക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്ന ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപിയായ എന്റെ മേൽ കരുണയായിരിക്കേണമേ.
ഭൗതീകവസ്തുക്കളിൽ എന്റെ കണ്ണുകൾ ഉടക്കുമ്പോഴും ആത്മീയ യാഥാർത്യങ്ങൾക്കു എന്റെ ആത്മാവിൽ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്ന ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപിയായ എന്റെ മേൽ കരുണയായിരിക്കേണമേ.
എന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്റെ ശക്തി ക്കതീതമാകുമ്പോഴും ദൗർഭാഗ്യങ്ങൾ എന്റെ അനുദിന ഓഹരി ആകുമ്പോഴും ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്ന ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപിയായ എന്റെ മേൽ കരുണയായിരിക്കേണമേ.
പുണ്യങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നതു എനിക്കു ബുദ്ധിമുട്ടാകുമ്പോഴും എന്റെ പ്രകൃതം കലഹപ്രിയമാകുമ്പോഴും ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്ന ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപിയായ എന്റെ മേൽ കരുണയായിരിക്കേണമേ.
എനിക്കെതിരെ ശത്രുക്കൾ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്ന ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപിയായ എന്റെ മേൽ കരുണയായിരിക്കേണമേ.
എന്റെ ജോലികളും പരിശ്രമങ്ങളും മറ്റുള്ളവർ തെറ്റിധരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്ന ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപിയായ എന്റെ മേൽ കരുണയായിരിക്കേണമേ.
നിന്റെ വിധിന്യായങ്ങൾ എന്റെ മേൽ പ്രതിധ്വനിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന കാരുണ്യത്തിന്റെ സമുദ്രമായ ഓ തിരുവോസ്തിയേ, എളിയ പാപിയായ എന്റെ മേൽ കരുണയായിരിക്കേണമേ.
+ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ ത്രീത്വമേ, ഞാൻ നിന്റെ അനന്ത കാരുണ്യത്തിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. ദൈവം എന്റെ പിതാവായതിനാൽ അവന്റെ ശിശുവായ എനിക്കു അവന്റെ ദിവ്യ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ട്. അന്ധകാരം എത്ര വലുതാണോ അത്രമാത്രം പൂർണ്ണമായി ഞാൻ അങ്ങയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു.
വിവർത്തനം: ~ ഫാ. ജെയ്സൺ കുന്നേൽ mcbs ~


മരിയന്‍ ടൈംസിലെ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റുകള്‍ താഴെ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

മരിയൻ ടൈംസിന്റെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം . നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസത്തെയും അപ്ഡേറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്

വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മരിയന്‍ ടൈംസില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വാര്‍ത്തകളും ലേഖനങ്ങളും വീഡിയോകളും മരിയന്‍ ടൈംസിന്റെ മൊബൈല്‍ ആപ്പിലൂടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് നേരിട്ട് ലഭിക്കും.

ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഐഓഎസ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Realated articles